Sambutan Kepala SMPN 50 Bandung

 

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah,

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah Nya lah sehingga akhirnya Website Resmi SMP Negeri 50 Bandung  yaitu www.smpn50bandung.sch.id telah aktif kembali. Memasuki era digital kita  tidak mungkin lepas dari kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kehidupan kita sehari-hari. ..

Tentang Kami

Rully Maulana, S.Pd.

Kepala SMPN 50 Bandung

SAMBUTAN HUMAS

SMP NEGERI 50 BANDUNG TAHUN 2023

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Subhanallah walhamdulillah walaa ilaha illallah wallahu Akbar.!!!

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, shalawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjunan alam Nabi Muhammad SAW., kepada para sahabat, tabi’it tabi’in dan mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut yang setia dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah SWT.